شادیشادی، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره

شهزاده ی رویا، شادی زیبا

*بزرگترین اکتشاف*

بزرگترین اکتشاف برای من این هست که فهمیدم فرزندم مهمانی در خانه ام هست و روزی از کنارم می رود. روزها با سرعت عجیبی میگذرد و او به زودی از من جدا میشود... به خودم گفتم: کدام مهمتر است؟ نظم خانه یا اینکه فرزندم به خوبی از من یاد کند؟ کدام مهمتر است: خانه یا اخلاق و روحیه و حسن تربیت فرزندم؟   چون دانستم که او مهمان خانه من است. این باعث شد اولویتم را تغییر دهم، بعد از این مهمترین چیز نزد من آرامش خاطر من و اوست.... شروع کردم به پیاده کردن نقشه ام، و طبعا مجموعه کمی از قوانین مهم را انتخاب کردم و خود را ملزم به اجرای آنها دانستم و مابقی چیزها را بدون هیچ قید و شرطی رها کردم. از عصبی شدن و داد و فریا...
22 بهمن 1393

راه رفتن شادی

کوچولوی نازم، نفس من، داری کم کم سعی می کنی روی پاهای خودت بایستی و راه بری... نمیدونی چقدر ذوق میکنم میبینم تلاش میکنی روی پاهای کوچیکت بایستی و مثل آدم بزرگها راه بری... دایی محمود اینقدر ذوق راه رفتنت رو داشت، بخاطر همن برات روروئک چوبی خرید ...
20 بهمن 1393
1